Дисципліна “Шрифти” скерований на підготовку спеціаліста вищого ступеня освіти. Практичне володіння мистецтвом шрифту, закономірності його форм, методика роботи над ним, вміння самостійно готувати інструменти викладається в 1 семестрі.

Форма підсумкового контролю – залік в кінці семестру.

Мета курсу – оволодіння знаннями та навичками, які необхідні дизайнеру для викладення творчого задуму в формі письма.

Основними задачами дисципліни є:

– ознайомлення з історією і теоретичними основами шрифтової графіки;

– засвоєння правил і прийомів відтворення шрифтів і написів;

– здобуття навичок підготовки спеціальних інструментів зі шрифтом;

– здобуття навичок розробки шрифтів та шрифтової продукції на комп’ютері.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

– історію виникнення і розвитку шрифтів;

– теоретичні основи побудови шрифтів різних типів;

– основні види шрифтової продукції та правила їх створення.

– виконувати різнопланові написи з використанням широкої гами шрифтів;

– виготовляти інструменти для створення шрифта;

– користуватися універсальними графічними редакторами для виконання художніх написів на ПК та спеціальними програмами для генерації нових комп’ютерних шрифтів.

Дисципліна вивчається протягом 1 семестру 1 курсу. Загалом містить 17 годин лекцій, 34 години лабораторних занять, самостійної роботи студентів – 39.

Шрифти (2,5 кр; 1; 2; 0). 1 курс, 1 семестр. Залік.

Історія розвитку шрифту і писемності. Класифікація шрифту (накреслення, насиченість, пропорції). Гарнітура, кегль, апроші, інтерлініяж. Верстка, графема. Основині вимоги до шрифту. Шрифти давньої Греції, древнього Риму та їх пропорції. Маюскульне письмо. Інструменти для письма. Шрифти середньовіччя. Вплив архітектури на письмо. Варіанти готичного письма. (ротонда, фрактура, текстура). Гуманістичне письмо. Народження антикви. Різновиди антикви. Унціал. Королівський мінускул. Метод Пачіолі в побудові шрифту. Єгипетський (брусковий) шрифт. Гротеск (рублений). Антиква-гротеск, стрічкова антиква. (відмінності). Історія слов’янського шрифту. Глаголиця, кирилиця. Уставне та на півуставне письмо. (відмінності). Курсивний шрифт, як наслідок рукописного письма. Скоропис. Декоративний шрифт, ініціал, акцидентний шрифт. Шрифт К. Істоміна. Петровський цівільний шрифт. Український шрифт. Шрифти Г. Нарбута, В. Хоменка, Юнака і Фатальчука .Український скоропис. Національний характер українського шрифту. Модульна сітка. Поліграма. Шрифт Креслярський.

Після вивчення: “Основи композиції”.

Передує вивченню: “Проектна графіка”, “Фірмовий стиль”, “Графічні техніки”, “Типографіка”, дипломне проектування.