Дисципліна “Комп’ютерна графіка” є спеціальною ділянкою інформатики, що вивчає методи і засоби створення та обробки зображень за допомогою програмно-апаратних обчислювальних комплексів. Комп’ютерна графіка охоплює всі види та форми представлення зображень, як на екрані монітора, так і на зовнішньому носії (папір, плівка, тощо). Вивчення дисципліни пов’язане з інтенсивним розвитком комп’ютерної техніки в області обробки цифрових образів та зображень.

Метою вивчення курсу “Комп’ютерна графіка” є формування в студентів знань та умінь, необхідних для ефективної обробки інформації, поданої в графічній формі, а також для використання комп’ютерних зображень у навчальній і професійній діяльності.

Предмет дисципліни: інтерфейс, інструментарій, особливості роботи з текстом, зображеннями, контурами, фільтри та ефекти програм обробки растрової графіки Adobe Photoshop  і векторної графіки Adobe Illustrator, комп’ютерної верстки публікацій різного призначення Adobe InDesign, двох- та трьохмірного автоматизованого проектування (креслення) AutoCAD.

Завдання дисципліни: надати студентам необхідні знання і практичні навички із створювання нових зображень, рисунків і їх редагування, із перетворювання форматів комп’ютерних зображень та їхніх колірних моделей, з імпортування належним чином підготовлених графічних зображень в офісні документи, у веб-сторінки, у електронні та поліграфічні видання, у рекламу.

В результаті вивчення дисципліни “Комп’ютерна графіка” студент повинен

– способи представлення й одержання графічної інформації;

– одержання кольорового зображення за допомогою різних колірних моделей;

– збереження графічної інформації в різних форматах, виконання компресії з втратою і без утрати якості;

– принципи формування зображення для друку;

– уведення текстової інформації, використання растрових і векторних шрифтів;

– введення графічної інформації;

– обробку растрових зображень;

– обробку векторних зображень.

– створювати якісні растрові зображення засобами Adobe Photoshop;

– створювати векторні зображення засобами Adobe Illustrator;

– готувати до друку графічну інформацію в Adobe InDesign;

– формувати компоновки основного комплекту креслень в системі AutoCAD;

– використовувати програмні засоби комп’ютерної графіки для створення елементів графічного дизайну і створення графічних проектів.

Комп’ютерна графіка (9,5 кр.; 0, 2, 0), IIIVI семестри. Цикл самостійного вибору навчального закладу. Канд.техн.наук, доц.: Петращук С. А.

Растрова графіка. Формати графічних файлів. Призначення та склад програми Adobe Photoshop. Панель інструментів. Інструменти виділення областей зображення. Шари. Корекція відтінків та контрастності зображення за допомогою рівнів та кривих. Режими накладання шарів. Робота з масками. Канали. Створення текстового шару. Ретушування та відновлення зображень. Розфарбовування зображень.

Векторна графіка. Основні принципи роботи у програмі Adobe Illustrator. Робота з векторними контурами. Градієнтна сітка. Прозорість і маскування. Робота з текстом. Викривлення та деформація. Графічні стилі. Тривимірне моделювання. Збірка макету і друк в Adobe Illustrator.

Основи роботи з графічним редактором AutoCAD. Система координат. Найпростіші об’єкти. Управління зображенням екрану. Створення елементарних об’єктів. Створення складних об’єктів. Команди вибору та редагування об’єктів. Робота з блоками. Властивості об’єктів. Розміри. Виведення на друк. Основи роботи в тривимірному просторі.

Призначення програми Adobe InDesign. Інструментальні засоби програми. Робота з текстом, об’єктом, кольором. Імпортована графіка. Шари. Сторінки і книги. Табуляція та таблиці. Засоби верстки. Оформлення та підготовка до друку проектів.

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення – Основи комп’ютерної техніки; Нарисна геометрія та перспектива; передує вивченню – Комп’ютерне проектування; Дизайн пакування; Проектування, Основи рекламної діяльності.