Дисципліна “Основи композиції” займає провідне місце в підготовці спеціалістів та формує у майбутніх дизайнерів одягу теоретичну базу зі створення творів дизайну з високим рівнем естетичних вимог.

Метою вивчення дисципліни “Основи композиції” є оволодіння знань і навичок з системного застосування основних складових композиції – її законів, принципів, елементів, засобів зв’язку для створення гармонійних творів дизайну, а також формування у студентів науково-мистецького світогляду та навичок самостійної творчої і дослідницької роботи.

Завданнями при вивченні дисципліни “Основи композиції” є:

– оволодіння теоретичними знаннями з побудови композиційної гармонії творів дизайну;

– набуття практичних навичок в застосуванні системного підходу до створення композиційно довершених творів дизайну.

Предметом вивчення дисципліни “Основи композиції” є композиційна гармонійність існуючих та розроблених творів дизайну.

В результаті вивчення дисципліни “Основи композиції” студент повинен

– термінологію;

– закони та правила композиції;

– принципи створення композиції;

– композиційні елементи та засоби зв’язку ;

– принципи системного підходу до створення гармонійних творів дизайну.

– самостійно застосовувати в практичній діяльності композиційні закони; принципи, елементи та засоби їх зв’язку;

– виконати композиційний аналіз творів мистецтв.

Основи композиції (9,0 кр.; 1; 4; 0), 1 курс, І-ІІ. Іспит-перегляд.

Основні закони, принципи композиції. Композиційні елементи та засоби їх зв`язку.

Проміжний контроль – захист лабораторних робіт, тестування за семестрами.

Підсумковий контроль – іспит-перегляд.

Місце у структурно-логічній схемі навчання: вихідна дисципліна; передує – Комп’ютерна графіка, Проектна графіка, Дизайн інтер’єру і меблів, Художнє моделювання виробів, Макетування і моделювання, Основи гармонізації об’єктів.