Мета викладання дисципліни. Дисципліна “Історія мистецтв і дизайну” є однією зі спеціальних профілюючих дисциплін і тому займає провідне місце у підготовці бакалаврів і спеціалістів з дизайну.

Найціннішим джерелом утвердження духовності є мистецтво, яке формує емоційну сторону свідомості та естетичні ідеали особистості. Формуванню цілісної особистості студента і покликана ця світоглядна дисципліна.

На основі вивчення таких понять як “мистецтвознавство”, “мистецтво”, “дизайн”, розкриває історичні закономірності розвитку мистецтва, дає уявлення про предмет мистецтва і дизайну, його зміст і форму; знайомить, як через художній образ формується і відображується в творах мистецтва та архітектури естетичний ідеал; що таке стиль і художній метод; якими є функції мистецтва; які воно має види, який існує зв’язок між формою і функцією в дизайні, якими стилістичними особливостями володіють різні напрямки і течії дизайну.

На основі вивчення історії мистецтва та дизайну на різних етапах їхнього розвитку, використовуючи наступність у викладанні предмету, розвиває художнє бачення, творчий потенціал, формує художньо-естетичну свідомість, сприяє розвиткові естетичного смаку, залучає до культурних, художніх цінностей людської цивілізації, виховує глибоку повагу до творчої діяльності взагалі і до художнього творення, зокрема.

Завдання та предмет дисципліни. Представити мистецтво і дизайн як історичну зміну форм художньо-естетичної свідомості суспільства на різних етапах його існування; дати поняття про формування і буття естетичного ідеалу у творах мистецтва та архітектури, про співвідношення естетичного й утилітарного у витворах дизайну; ознайомити з творчими здобутками видатних майстрів образотворчого мистецтва рідного краю та зарубіжних країн, з творчістю видатних дизайнерів минулого і сучасності.

В результаті вивчення дисципліни “Історія мистецтв і дизайну” студент повинен

– основні поняття теорії мистецтва, художньої і дизайнерської діяльності;

– культурну спадщину краю, України, світу.

– безпосередньо спілкуватись з творами архітектури й мистецтва під час мистецтвознавчої практики (відвідування музеїв, культурно-архітектурних пам’яток України);

– користуватись мистецтвознавчою літературою та Інтернет і вміти написати самостійну роботу (реферат) з будь-якої теми, викладеної в курсі;

– зробити аналіз художнього твору, визначивши його естетичну цінність;

– використовуючи набуті знання, виконувати власні твори.

Історія мистецтв і дизайну (14,5 кр., 7; 1; 6), І-V семестри. Контроль – залік, 5 семестр – іспит.

Лектор: ст. викл. Рожко-Павленко Л.Ф.

Основи теорії мистецтва. Поняття предмету мистецтва, художнього образу та його творення. Види, жанри мистецтва. Історія мистецтва: первісне, стародавнього світу, часів античності, середньовіччя, Відродження. Мистецтво Нового часу: бароко, рококо. Класицизм. Мистецтво Європи ХІХ- початку ХХ ст.: реалізм, імпресіонізм, постімпресіонізм, модернізм. Мистецтво різних стилів в різних країнах. Творчість видатних архітекторів, скульпторів, живописців, графіків і дизайнерів

Передує вивченню дисципліни “Історія матеріальної культури”.