Дисципліна “Технічне моделювання дизайн-об`єктів” є однією із провідних спеціальних дисциплін, яка формує у майбутніх дизайнерів одягу теоретичну і практичну базу з проектування нових моделей.

Метою вивчення дисципліни “Технічне моделювання дизайн-об`єктів” є засвоєння знань та навичок розробки сучасних модельних конструкцій одягу високої якості, існуючими і перспективними методами технічного моделювання. На основі знань, отриманих при вивченні дисципліни “Основи формоутворення дизайн-об`єктів”, “Основи композиції”, “Методи та засоби дизайну” та інших, дана дисципліна сприяє розширенню та поповненню знань і умінь у студентів для промислового проектування нових моделей одягу.

Предметом вивчення дисципліни “Технічне моделювання дизайн- об`єктів” є модельні конструкції різних видів одягу, конструктивно- декоративні елементі модельний конструкцій та методи, види, прийоми, способи їх моделювання.

Завданнями при вивченні дисципліни є:

– оволодіння теоретичними знаннями аналізу зовнішнього вигляду моделей одягу з метою подальшої розробки модельних конструкцій на основі базових;

– оволодіння практичними навичками з застосування методів, прийомів та способів технічного моделювання І-ІV видів при розробці модельних конструкцій одягу;

– оволодіння практичними навичками виконання технічного моделювання різних видів одягу складних форм.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

– зміст процесу промислового та індивідуального проектування одягу;

– види, способи та прийоми моделювання, їх особливості.

– вірно обирати вихідні дані для виконання технічного моделювання одягу;

– володіти методами та прийомами технічного моделювання для розробки різного асортименту одягу простих і складних форм;

– вирішувати основні завдання з розробки робочої конструкторської документації на проектування нових моделей одягу.

05 ПП.03 Б147 Технічне моделювання дизайн-об’єктів (11,5 кр.; 1; 3; 0) 3-4 курси, V-VII семестри. Іспит. Захист курсового проекту. Іспит-перегляд.

Особливості підготовки до виконання технічного моделювання одягу. Прийоми технічного моделювання І-ІV видів. Внесення модельних особливостей у базову конструкцію. Моделювання різних швейних виробів з різними покроями рукавів. Моделювання одягу складних форм та нових видів.

Проміжний контроль – захист лабораторних робіт, виконання контрольних робіт, захист самостійних робіт. Підсумковий контроль – іспити та захист курсового проекту.

Місце у структурно-логічній схемі навчання: після вивчення – Основи формоутворення дизайн-об’єктів, Художнє моделювання виробів, Основи гармонізації об’єктів, Виробнича реалізація проекту в матеріалі.