Дисципліна “Проектна графіка костюму” формує у майбутніх дизайнерів одягу теоретичну базу зі створення моделей одягу з високим рівнем естетичних вимог.

Виходячи з цього, метою вивчення дисципліни “Проектна графіка костюму” є оволодіння знань і навичок з системного застосування основних складових композиції – її законів, принципів, елементів, засобів зв’язку для створення гармонійних творів дизайну, а також формування у студентів науково-мистецького світогляду та навичок самостійної творчої і дослідницької роботи.

Завданнями при вивченні дисципліни “Проектна графіка костюму” є:

– оволодіння теоретичними знаннями з системного підходу до створення композиційно довершених моделей одягу;

– набуття практичних навичок в застосуванні існуючих засобів проектної графіки.

В результаті вивчення дисципліни “Проектна графіка костюму” студент повинен

– засоби проектної графіки;

– закони, принципи, елементи та засоби композиційного зв`язку моделей в різні художні моносистеми, окремі системи;

– принципи системного підходу до створення художніх образів у різних за призначенням системах одягу.

– розробляти сценічний образ за допомогою театрального костюму;

– розробляти одяг за девізом чи асоціативним змістом, джерелом творчості.

Проектна графіка костюму (3,5 кр; 126 год; 0; 4; 0) 9 семестр.

Основні закони, принципи композиції. Композиційні елементи та засоби їх зв`язку.

Проміжний контроль – захист лабораторних робіт. Підсумковий контроль – іспит-перегляд.

Місце у структурно-логічній схемі навчання: після вивчення – Основи гармонізації виробів, Художнє моделювання виробів; передує – Фірмовий стиль в одязі, Дизайн одягу на індивідуального споживача, переддипломній практиці та дипломному проектуванню.