Основи формоутворення дизайн-об’єктів – це навчальна дисципліна, яка займається питаннями раціонального проектування конструкцій одягу. Вона опирається на наукові досягнення та багаторічний практичний досвід конструювання одягу, а також досягнення суміжних дисциплін, таких як: прикладна антропологія, матеріалознавство, технологія виготовлення одягу. Це одна із найбільш важливих частин проектування одягу, яка включає наступні етапи: вибір методу конструювання, розрахунок та побудова креслення конструкції виробу.

Головна задача курсу полягає у вивченні методів конструювання одягу, а саме надання деталям одягу раціональних форм та розмірів у відповідності із будовою і розмірами тіла людини, гігієнічними вимогами, властивостями матеріалів, існуючим стилем та модою, економічністю витрат матеріалів, технологічність обробки виробів.

Основною метою дисципліни «Основи формоутворення дизайн-об’єктів» є осмислення процесу та результатів конструювання різних видів одягу та вивчення принципів побудови базових основ конструкцій виробів за різними методиками.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

– конструктивний устрій різних видів одягу;

– методи побудови розгорток деталей одягу;

– вихідні дані для побудови базових основ конструкцій різних видів одягу;

– принципи аналітичних розрахунків та графічної побудови базових основ конструкцій одягу за різними методиками;

– правила оформлення креслень конструкцій виробів у відповідності до вимог ЄСКД.

– аналізувати зовнішню форму одягу і визначати типове членування її деталей;

– здійснювати вибір вихідних даних у відповідності із методикою побудови конструкції одягу;

– визначати антропометричні розмірні ознаки фігури людини;

– будувати базові основи конструкцій жіночого одягу;

– будувати базові основи конструкцій чоловічого одягу;

– виконувати побудову конструкцій різних видів комірів;

– будувати базові основи конструкцій дитячого одягу;

– будувати базові основи конструкцій корсетних виробів;

– будувати базові основи конструкцій спеціального одягу.

Основи формоутворення дизайн-об’єктів (6,5 кредитів, 234 год.; 1;2;0). ІІІ-ІV семестри. Цикл професійної і практичної підготовки. Викладачі: канд.техн.наук, доц. Краснюк Л.В., к.т.н., ст.викл. Базилюк Е.В.

Характеристика зовнішньої форми та конструкції одягу. Характеристика та класифікація методів побудови розгорток деталей одягу. Розмірні стандарти. Принципи побудови креслень базових основ конструкцій різних видів одягу.

Проміжний контроль – захист лабораторних робіт, тестування. Підсумковий контроль –

Місце дисципліни у структурно логічній схемі: після вивчення дисциплін «Пластична анатомія», «Нарисна геометрія та перспектива»; передує вивченню дисциплін «Макетування і моделювання виробів», «Технічне моделювання дизайн-об’єктів».