Метою викладання дисципліни “Основи проектування” є свідоме і міцне оволодіння студентами спеціальною термінологією, розуміння логіки формотворчого процесу, набуття навичок і умінь візуалізації художніх і технічних проектів з дотриманням вимог до оформлення архітектурних креслень.

Основними завданнями є:

– формування об`ємно-просторового мислення;

– вивчення технології проектного процесу;

– набуття навичок візуалізації проекту за допомогою ортогональних, аксонометричних та перспективних креслень, самостійної роботи з літературою;

– формування основ понятійного базису.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

– основи методики проектування інтер`єру;

– проблеми взаємовідносин людини та предметно-просторового середовища;

– мати навички використання різних видів креслень, демонстраційних матеріалів;

– володіти методами макетування і моделювання;

– орієнтуватись в сучасних тенденціях і потребах з метою їх застосування в проектуванні;

– знати основні вимоги до оформлення архітектурно-будівельних креслень;

– знати умовні графічні позначення елементів будівель.

– виконувати аналіз функціональних, ергономічних і конструктивних елементів будь-якого предмету меблі;

– виконувати побудову ортогональних і аксонометричних креслеників предметів меблів;

– виконувати побудову основних архітектурних креслеників  інтер’єрів (плани, розрізи, розгортки стін);

– будувати перспективу приміщення методом радіальної перспективи з використанням художніх технік для передачі об’єму, фактури, виразності об’єкту.

Основи проектування, (6,0 кр., 1;3;0;).  Цикл професійно-орієнтованої підготовки. К.т.н., доц. Базилюк Е.В., ст. виклад. Трачук В.А.

Типи будівель і споруд. Характеристика архітектурних креслень. Індустріалізація, типізація і уніфікація в будівництві. Об’ємно-планувальні параметри будівель. Креслення планів будівель. Креслення розрізів. Креслення сходових маршів. Склад дизайн-проекту.

Після вивчення дисциплін «Нарисна геометрія і перспектива», «Основи композиції»,

Передує вивченню – «Основи конструювання меблів» (СВ.11), «Дизайн інтер’єру і меблів» (ПП.08), «Комп’ютерне проектування інтер’єру і меблів» (СВ.09).