Дисципліна «Основи гармонізації об`єктів» є однією із провідних спеціальних дисциплін, яка формує у майбутніх дизайнерів одягу теоретичну і практичну базу з проектування одягу як твору дизайну.

Метою вивчення дисципліни є подальший розвиток творчих здібностей студентів та набуття практичних навичок з розробки композиційно гармонійних систем об`єктів дизайну. На основі знань, отриманих при вивченні дисципліни «Основи композиції», «Методи і засоби дизайну», «Макетування та моделювання виробів» та інших, дана дисципліна сприяє розширенню та поповненню знань і умінь у студентів для художнього проектування нових моделей одягу.

Предметом вивчення дисципліни «Основи гармонізації об`єктів» є художні системи одягу та методи художнього проектування.

Завданнями при вивченні дисципліни є:

– оволодіння теоретичними знаннями з проектування різних художніх систем одягу як об`єктів дизайну;

– оволодіння практичними навичками з застосування методів і прийомів художнього моделювання при розробці одягу;

– оволодіння практичними навичками для подальшого виконання курсових, дипломних робіт, творчої роботи на підприємствах.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

– системний підхід до проектування художніх моно- та систем одягу;

– види гармонійних систем одягу;

– сутність художніх систем одягу та приници їх гармонізації;

– принципи створення художнього образу у відповідност джерелу творчості;

– вимоги промисловості до проектування художніх систем одягу.

– практично розробляти сучасний одягу в будь-яких художніх системах за системним підходом до проектування обєктфв дищайну;

– аналізувати джерело творчості та трансформувати його у форми сучасного одягу;

– створювати художній образ за допомогою одягу у відповідності девізу чи джерелу творчості.

Дисципліна вивчається протягом 7-8 семестрів ІІV курсу. Загалом містить 35 годин лекцій, 109 години лабораторних занять, 99 годин самостійної роботи студентів (підготовка до лекцій, до захисту лабораторних робіт, виконання відповідних самостійних завдань). Контрольними точками є захисти лабораторних і самостійних робіт та два іспити.

05 ВПП.08 Б147    Основи гармонізації об`єктів    (9 кр.; 1; 0; 3), VII-VІІІ семестри.

Лектор: проф. Баннова І.М.

Проміжний контроль – захист лабораторних робіт, тестування.

Підсумковий контроль – залік-перегляд, іспит-перегляд.

Принципи системного проектування сучасного одягу як об’єкта дизайну, особливості проектування художніх систем одягу: «автономна система», «сімя», «гарнітур», «комплект», «ансамбль», «колекція» та принципи їх гармонізації. Творчі методи художнього проектування. Трансформація та стилізація джерела творчості. Образно-асоціативний підхід до проектування композиційно гармонійних систем одягу.

Після вивчення: Основи композиції; Макетування і моделювання виробів; Художнє моделювання виробів.

Передує вивченню: Виробнича реалізація проекту в матеріалі, дипломне проектування.