Дисципліна «Конструювання та технологія виробництва меблів» вивчає основні принципи проектування меблевих виробів в залежності від їх складності, категорії, характеру обробки, конструктивних, технологічних та художніх особливостей.

Метою вивчення дисципліни є проектування конструкцій та розробка технології виробництва основних типів меблевих виробів, що супроводжується розробкою конструкторської і технологічної документації у відповідності до вимог ЄСКД.

Предметом вивчення дисципліни є конструкція та технологія виробництва основних типів меблів.

Завданнями при вивченні дисципліни є:

– оволодіння теорією і практикою проектування конструкції та розробки технології виробництва меблевих виробів, з врахуванням сучасного технологічного обладнання;

– розробка конструкторської та технологічної документації у відповідності до ЄСКД;

– творча розробка художніх рішень виробів, що проектуються;

– оволодіння інформацією про асортимент та призначення основних матеріалів меблевого обладнання;

– підготовка студентів до роботи на підприємствах меблевої промисловості.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

– основні типи конструкцій та технології виробництва сучасних меблевих виробів;

– комплексний підхід до розробки і проектування конструкції та технології виробництва меблевих виробів;

– зміст конструкторської і технологічної документації меблевого виробництва;

– основні експлуатаційні характеристики меблевих виробів;

– вимоги підприємств та споживачів до проектування меблевих виробів.

– проектувати конструкцію основних типів сучасних меблевих виробів;

– розробляти технологію виробництва сучасних меблевих виробів;

– розробляти конструкторську та технологічну документацію у відповідності до вимог ЄСКД.

07СВ.1Б147 Конструювання та технологія виробництва меблів (5,0 кр; 162 год.; 1; 2; 0), 7,8 семестри.

Конструкторська і технологічна документація меблевого виробництва. Основні матеріали меблевого виробництва. Технологічні процеси та обладнання обробки матеріалів меблевого виробництва. Технологія склеювання деталей меблевих виробів. Технологія обробки поверхонь меблевих виробів. Конструювання та технологія виготовлення корпусних меблів, меблів для роботи та прийняття їжі, меблів для сидіння та лежання, вбудованих та стелажних меблів. Основні експлуатаційні характеристики меблевих виробів.

Проміжний контроль: захист лабораторних робіт; тестовий контроль. Підсумковий контроль: залік (7 семестр); іспит (8 семестр).

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисципліни – Основи конструювання меблів; передує вивченню – дипломна робота.