Курс «Комп’ютерний дизайн одягу» вивчає питання пов’язані з автоматизацією дизайнерських робіт. Оскільки висока якість та мінімальні терміни виконання дизайнерських проектів забезпечуються не лише професіоналізмом проектувальника, але й рівнем  оснащеності його робочого місця, досить важливо вміти створювати нові дизайнерські розробки за допомогою засобів інформаційних технологій.

Метою  курсу є вивчення технологій формування і обробки інформаційних моделей об’єктів дизайн-проекту та їх комп’ютерної реалізації в формі проектної документації.

Основне завдання курсу – набуття студентом вмінь і навичок комп’ютерного дизайн-проектування в графічних редакторах різних систем.

В результаті вивчення дисципліни «Комп’ютерний дизайн одягу» студент повинен

інструменти і технології обробки комп’ютерних графічних моделей, як засобу відображення  творчих задумів дизайнера та методику реалізації дизайнерських рішень в комп’ютерних системах проектування.

працювати в ілюстраційних графічних редакторах та універсальних системах автоматизованого проектування, розробляти моделі об’єктів дизайн-проекту та реалізовувати їх в проектній документації.

Комп’ютерний дизайн одягу, (4 кр., 0;2;0).Цикл  дисциплін вільного вибору студентів. Викладач: Базилюк Е.В.

Комп’ютерні методи створення та коригування художніх об’єктів в графічному редакторі GIMP. Дизайн костюму та колекції. Графічні моделі елементів проекту в графічному редакторі QCAD. Побудова базових конструкцій в універсальній графічній системі QCAD. Комп’ютерні методи конструктивного моделювання та побудови лекал в системі QCAD.

Після вивчення  дисциплін – «Основи комп’ютерної техніки» «Комп’ютерна графіка», «Технічне моделювання»

Передує вивченню дисциплін – «Комп’ютерне дизайн-проектування одягу»