Основна мета дисципліни “Комп’ютерна верстка поліграфічної продукції” – озброїти студента необхідними знаннями, вміннями та навиками роботи з засобами практичної реалізації методів інформаційних технологій, методологічними основами обробки тексту та зображень, їх корегування і професійної верстки, що буде сприяти творчому підходу в розв’язанні задач професійної діяльності. умінь створювати комп’ютерні макети об’єктів поліграфічної продукції засобами програм Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Corel та умінь підготовки продукції .

Завдання дисципліни – забезпечити уміння використовувати на практиці знання щодо виготовлення поліграфічної продукції відповідно до вимог поліграфічних стандартів, естетичних норм оформлення видавничої продукції, можливостей комп’ютерної техніки, в тому числі.

Предмет дисципліни – технічні засоби реалізації творчих завдань при підготовки до друку різних видань.

В результаті вивчення дисципліни “Дизайн поліграфічної продукції” студент повинен

– архітектуру основних апаратних і програмних засобів роботи з професійною версткою;

– теорію кольору та моделі представлення кольору;

– програмне забезпечення видавничих систем;

– методи інтегрованої обробки текстової та графічної інформації;

– методи та засоби до печатної підготовки цифрових зображень;

– основи поліграфічного відтворення інформації;

– методи пошуку нових технічних та дизайнерських рішень;

– методи дослідження проектних ситуацій і оцінки ефективності прийнятих рішень.

– організовувати та проводити пошук ідей для розв’язання задач дизайну макету газети, книги, каталогу;

– проводити аналіз предметної області, вихідної інформації та вибирати існуючі системи і технології обробки зображень, їх підготовки до друку;

– розробляти електронні макети періодичних видань, книжок, рекламної продукції;

– володіти методами та алгоритмами обробки тексту і зображень, створення оригінал-макетів печатної продукції;

– вміти з мінімальними матеріальними затратами впровадити в життя художній проект видання;

– працювати з різними вихідними матеріалами та джерелами інформації;

– орієнтуватися в ситуації на ринку програмних засобів.

Комп’ютерна верстка поліграфічної продукції. (3,5 кр; 1; 2; 0), 5 курс IX семестр. Іспит. Вибіркова дисципліна.

Викладач: канд.техн.наук, доц.: Петращук С. А.

Створення комп’ютерних макетів різноманітної поліграфічної продукції та підготовка її до друку за допомогою комп’ютерних програм 2D та 3D графіки.

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення – Основи комп’ютерної техніки; Комп’ютерна графіка; Дизайн пакування; Комп’ютерне проектування; Основи рекламної діяльності; передує вивченню – дипломне проектування.