Дисципліна “Комплексне проектування інтер’єру і меблів” є однією із спеціальних профілюючих дисциплін і тому займає провідне місце у підготовці спеціалістів з дизайну інтер’єру і меблів. Викладання ведеться на завершальному етапі процесу навчання як основного профілюючого предмету в системі загально художніх, мистецтвознавчих дисциплін з якими він тісно кореспондується.

Вивчення дисципліни спрямовано на те, щоб максимально ознайомити студента з потребами проектування і містить в собі різноманітний матеріал щодо актуальних стилістичних напрямків в дизайні інтер’єру.

Дисципліна “Комплексне проектування інтер’єру і меблів” спрямована розвиток художньо-образного, об’ємно-просторового мислення, художнього смаку і винахідливості. Дисципліна повинна сприяти виявленню і розвитку творчої індивідуальності художника-проектанта. Високу професійну майстерність студента, умінню виражати вільно свої задуми графічно і в макеті на всіх стадіях проектування, здібність до самостійного поповнення знань і підвищенню рівня професійної підготовки – кінцева ціль курсу.

Дисципліна сприяє узагальненню та диференціації знань про стилістику у дизайні. Вдосконалення розуміння відношення вмісту і форми в архітектурі, масштабності, пропорцій, архітектурної тектоніки, функціональних та технічних вимог. Дає розвиток уявлення про синтез мистецтв, про логіку побудови і розвиток художньої форми. Набуття професійних навичок щодо презентацій задумів та проектів шляхом використання швидкої ескізної графіки як методу пошуку та представлення ескізних варіантів

Дисципліна “Комплексне проектування інтер’єру і меблів” висвітлює актуальні в теперішній час питання щодо проектування суспільно-громадських та приватних приміщень, а саме соціальні, економічні, екологічні, містобудівні, функціональні, планувальні, конструктивні, композиційно-художні основи, узагальнює та диференціює знання про стилістику у дизайні.

В результаті вивчення дисципліни “Дизайн інтер’єру та меблів” студент повинен

– теоретичні основи щодо проектування приміщень у різних стилістичних напрямках;

– закономірності, властивості, притаманні елементи, типи покриттів, меблі кожного з вивчених стилей.

– використовувати довідкову інформацію в процесі проектування;

– виконувати професійну проектну презентацію задуму авторській ескізній творчій манері;

– виконувати дизайн-проект у відповідності до стилістичних вимог.

Для досягнення поставленої мети дисципліна покликана послідовно і методично навчити студентів:

– умінню застосовувати в своїй проектній практичній діяльності знання теорії і досягнень світового дизайну;

– систематичному вивченню і аналізу спадщини архітектури і декоративно-прикладного мистецтва, як минулих епох так і сучасної архітектури і художньої практики в державі і за кордоном;

– уміти комплексно підходити до вирішення конкретного завдання враховуючи всю поєднаність спеціальних ідейно-художніх, функціонально-технічних і економічних задач.

Загальним способом навчання студентів і підготовки їх до самостійної творчої роботи є виконання проектних робіт під керівництвом викладачів і консультантів. Програма курсу предмету “Комплексне проектування інтер’єру і меблів” побудована по принципу послідовного ускладнення завдань які виконуються.

Видача завдань супроводжується вступною лекцією з показом наочних посібників, фотографій. В вступних лекціях викладаються данні про основні стилістичні напямки у сучасному проектуванні, приводяться систематизовані приклади споруд з вітчизняної і зарубіжної практики, які ілюструють і розкривають тему, дається основна методична установка.

Навчальні проекти виконуються в ескізах.

Особливістю програми дисципліні “Комплексне проектування інтер’єру і меблів” є його комплексна побудова і взаємозв’язок з іншими суміжними профільними предметами.

Отримані знання і навики дозволяють студентам в подальшому успішно працювати в проектних організаціях повноправними членами творчих колективів, виконуючи відповідальні обов’язки художника-проектанта.

Комплексне проектування інтер’єру і меблів (4,5 кр, 1;4;0), 9 сем, іспит. Цикл нормативних дисциплін.

Лектор: викл. Готра Ж. М.

Класифікація інтер’єрів громадського призначення. Комплексне проектування інтер’єрів громадського та приватного призначення з врахуванням розподілення стилістичних напрямків у сучасному дизайні інтер’єру. Особливості проектування інтер’єрів різних стилістичних напрямків ідей.

Проміжний контроль – захист лабораторних робіт. Підсумковий контроль – іспит.

Місце у структурно-логічній схемі навчання: після вивчення – Дизайн інтер’єру і меблів, Основи проектування. Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів; передує переддипломній практиці та дипломному проектуванню.