Дисципліна “Дизайн головних уборів” вивчає особливості художнього та технічного проектування головних уборів різного асортименту, призначення, умов виготовлення. Базується на застосуванні раціонального та евристичного методів розробки. На основі знань, отриманих при вивченні дисциплін “Основи композиції”, “Методи та засоби дизайну”, “Художнє моделювання виробів”, “Основи гармонізації об’єктів” дана дисципліна сприяє подальшому розвитку творчих здібностей студентів.

Метою вивчення дисципліни “Дизайн головних уборів” є набуття знань, умінь для художнього та технічного проектування нових моделей головних уборів з високими утилітарними і естетичними властивостями.

Предметом вивчення дисципліни “Дизайн головних уборів” є об`ємно-просторова форма головних уборів та засоби її художнього і технічного створення.

Завданнями при вивченні дисципліни є:

– оволодіння засобами та прийомами гармонізації системи “людина-одяг-головний убір”;

– творча розробка нових моделей головних уборів різного асортименту та призначення;

– підготовка до професійної діяльності на підприємствах різних типів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

– асортимент, характерні ознаки, основні форми та базові конструкції головних уборів, їх показники якості та споживчі і виробничі вимоги до них, особливості виготовлення різних видів головних уборів;

– методи, способи та прийоми художнього і технічного проектування головних уборів;

– морфологічні та композиційні засоби гармонізації системи “людина-

одяг-головний убір”.

– проектувати нові моделі головних уборів різного асортименту і призначення із високими утилітарними та естетичними властивостями, для індивідуального та типового їх виготовлення;

– створювати гармонійний художній образ в системі “людина-одяг-головний убір”.

Дизайн головних уборів (3,0 кр; 1; 2; 0), IX семестр.

Асортимент головних уборів. Класифікація способів формоутворення і виготовлення головних уборів. Методи та прийоми художнього проектування в дизайні головних уборів. Принципи та засоби гармонізації системи “людина-одяг-головний убір”. Морфологічні та антропометричні особливості будови голови і рис обличчя. Типове конструювання, особливості розробки лекал деталей головних уборів та їх градація. Нормативно-технічна база проектування головних уборів.

Проміжний контроль – захист лабораторних робіт, тестування. Підсумковий контроль – захист курсового проекту та залік-перегляд.

Місце у структурно-логічній схемі навчання: після вивчення Основи гармонізації виробів, Художнє моделювання виробів; передує переддипломній практиці та дипломному проектуванню.